Obsah

Budovanie vodozádržných opatrení pre obec

.

V rámci prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011 bola naša obec vybratá medzi 200 obcami z celkového počtu prihlásených obcí 833. S Úradom vlády SR bola uzavretá Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu v sume 92 698 €. Cieľom tohto projektu je znížiť povodňové riziká a zmierniť dosahy extrémnych prívalových dažďov na tvorbu lokálnych záplav.      S týmto cieľom sa od mája do októbra tohto roku budú realizovať v našom katastrálnom území vodozádržné opatrenia, prioritne v lesnej a poľnohospodárskej krajine. Práce budú realizované dodávateľsky firmou Kaping Prešov. Zrealizujú sa vodozádržné opatrenia, ktoré zachytia 34 030 m3  vody, obec uzatvorila s úradom práce Dohodu o poskytnutí príspevku podľa § 50j zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti pre 10 dlhodobo nezamestnaných, ktorí budú realizovať revitalizačné a preventívne opatrenia.