Menu
Obec Kluknava
Kluknava
Obec Kluknava
Kluknava
rozšírené vyhľadávanie

Stavebný úrad

Úradené hodiny stavebného úradu:            Ing. Mária Magdová

pondelok - piatok      7,30 - 15,45

Stavebný úrad plní úlohy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v rozsahu stavebného zákona a úlohy špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie. Obec zabezpečuje činnosť stavebného úradu a plnenie jeho úloh podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zbierky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon, ďalej len SZ). Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.

 

Náplň činnosti obce na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku


Obec ako stavebný úrad na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku

 

a) vykonáva rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania pokút

1.   vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32 až 42 SZ),

2.   vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§ 54 až 70 SZ)

3.   povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 74 SZ),

4.   vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby (§ 76 až 85 SZ),

5.   nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení ( § 86 až 94 SZ),

6.   rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku (§ 95 SZ),

7.   rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 SZ),

8.   nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia (§ 102 SZ),

9.   prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§ 105 až 107 SZ),

10. rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe  (§ 134 a 135 SZ),

11. vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§ 120 SZ).

 

    Pri  rozhodovacej činnosti vrátane ukladania pokút v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správyna úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku obec postupuje aj podľa osobitných predpisov (1)

 

b) vykonáva kontrolnú činnosť:

1.   zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104 SZ),

2.   nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na    posúdenie technický  náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 SZ) 

 

c)  vedie evidenciu:

1.   zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému (§ 128 až 130 SZ),

2.   vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného  úradu (§ 131 a 132 SZ),

 

    Pri vedení evidencie v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku obec postupuje aj podľa osobitných predpisov (2)  

 

d)  prešetruje petície a sťažnosti

1.   prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,

2.  vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti.

 

e)  zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa § 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

f)  poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 

Čo môžete vybaviť na stavebnom úrade:

  • vydanie územného rozhodnutia,
  • vydanie stavebného povolenia,
  • vydanie kolaudačného rozhodnutia,
  • vydanie rozhodnutia o zmene účelu využitia stavby,
  • vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením,
  • povolenie terénnych úprav, reklamných a propagačných zariadení,
  • ohlásenie drobnej stavby,
  • ohlásenie stavebných úprav
  • vydanie záväzného stanoviska pre špeciálne stavebné úrady

TLAČIVÁ: urad-52/tlaciva/

Úrad

Expozícia


Green Point

eu

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Aktuálna teplota

14.7.2024 22:07

Aktuálna teplota:

18.5 °C

Vlhkosť:

96.8 %

Rosný bod:

17.9 °C

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

gp

 

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Zelený štvrtok 17.4.2014

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zaujímavé odkazy

KONTAKTY NA OBECNÝ ÚRAD:Kontakty
 
Mapový portál obce Kluknava

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Psie dni jasné a teplé sú, vždycky dobrý rok nám donesú.

Organizácie obce


nahoru