Menu
Obec Kluknava
Kluknava
Obec Kluknava
Kluknava
rozšírené vyhľadávanie

Stavebný úrad

Úradené hodiny stavebného úradu od 27.6.2023 - 28.7.2023: 

piatok: 13.00 hod. do 15.30 hod. - Ing. Mária Gmucová 

Stavebný úrad plní úlohy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku v rozsahu stavebného zákona a úlohy špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie. Obec zabezpečuje činnosť stavebného úradu a plnenie jeho úloh podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zbierky o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon, ďalej len SZ). Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.

 

Náplň činnosti obce na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku


Obec ako stavebný úrad na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku

 

a) vykonáva rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania pokút

1.   vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32 až 42 SZ),

2.   vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§ 54 až 70 SZ)

3.   povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 74 SZ),

4.   vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby (§ 76 až 85 SZ),

5.   nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení ( § 86 až 94 SZ),

6.   rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku (§ 95 SZ),

7.   rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 SZ),

8.   nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia (§ 102 SZ),

9.   prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§ 105 až 107 SZ),

10. rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe  (§ 134 a 135 SZ),

11. vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§ 120 SZ).

 

    Pri  rozhodovacej činnosti vrátane ukladania pokút v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správyna úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku obec postupuje aj podľa osobitných predpisov (1)

 

b) vykonáva kontrolnú činnosť:

1.   zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104 SZ),

2.   nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na    posúdenie technický  náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 SZ) 

 

c)  vedie evidenciu:

1.   zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému (§ 128 až 130 SZ),

2.   vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného  úradu (§ 131 a 132 SZ),

 

    Pri vedení evidencie v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku obec postupuje aj podľa osobitných predpisov (2)  

 

d)  prešetruje petície a sťažnosti

1.   prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,

2.  vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti.

 

e)  zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa § 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

f)  poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 

Čo môžete vybaviť na stavebnom úrade:

  • vydanie územného rozhodnutia,
  • vydanie stavebného povolenia,
  • vydanie kolaudačného rozhodnutia,
  • vydanie rozhodnutia o zmene účelu využitia stavby,
  • vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením,
  • povolenie terénnych úprav, reklamných a propagačných zariadení,
  • ohlásenie drobnej stavby,
  • ohlásenie stavebných úprav
  • vydanie záväzného stanoviska pre špeciálne stavebné úrady

TLAČIVÁ: urad-52/tlaciva/

Úrad

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Aktuálna teplota

29.11.2023 03:26

Aktuálna teplota:

-1.7 °C

Vlhkosť:

75.1 %

Rosný bod:

-5.5 °C

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

gp

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

VII.ročník Kluknavských folklórnych slávností

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zaujímavé odkazy

KONTAKTY NA OBECNÝ ÚRAD:Kontakty
 
Mapový portál obce Kluknava

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Novembrový sneh keď za niekoľko dní poleží, potom prejde, lepšie hnojí ako hnoj.

Pranostika na akt.deň

Na Saturnina skučí meluzína.

Organizácie obce


nahoru