Obsah

Obec Kluknava

fotoPrvá písomná zmienka o obci je z roku 1304, kedy sa spomína ako „CLICHNO“. V roku 1316 sa už spomína ako CLUCHNOW-CLYCHNOW, v roku 1336 ako KLUKNOW, v roku 1786 ako KLUKNAWA a v roku 1920 ako KLUKNAVA. Slovenské meno má podľa kľuky Hornádu, ktorá je zavinená Dolinským potokom, ktorý obcou preteká. Kluknava ako samostatná obec vznikla na základoch staršej Richnavy. Materiál zo zničeného richnavského hradu bol použitý ako stavebný materiál na stavbu kaštieľa v Kluknave.

27.01.2020

Čistenie Dolinského potoka

Oznamujeme občanom obce, že Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, zahájil v mesiaci január 2020 práce na stavbe: „Kluknava, UT Dolinský, rkm 0,300 – 2,000 odstránenie nánosov z koryta a dvoch prehrádzok v rkm 2,095 a 2,720 a oprava prahov“. Predmetom stavby je odstránenie nánosov z koryta a dvoch prehrádzok vodného toku Dolinský a oprava poškodených prahov pre zabezpečenie pôvodnej kapacity upraveného koryta vodného toku. Týmto prosíme občanov obce o zhovievavosť, trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia pri úprave Dolinského potoka.

Detail

27.01.2020

Pozvánka na 5. ročník kluknavskej fašiangovej zabíjačky

Srdečne Vás pozývame na 5. ročník kluknavskej fašiangovej zabíjačky, ktorá sa bude konať dňa 01.02.2020 o 11.00 hod. v priestoroch reštaurácie Poľovník.

Detail

14.01.2020

Rodičovský ples

Rodičovské združenie pri ZŠ v Kluknave Vás pozýva na Rodičovský ples, ktorý sa uskutoční dňa 08.02.2020 o 19:00 hod. v ZŠ Kluknava. Cena lístka je 20 Eur. Hlavný hudobný hosť hudobná skupina EFEKT a Cheeky Girls z Krompách. Lístky je možné si zakúpiť u pani Daniely Majerníkovej, č.d. 106 alebo ZŠ Kluknava. Podrobnejšie info nájdete na plagáte.

Detail

14.01.2020

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Kluknave 1

Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva v Kluknave

V súlade s ustanovením § 192 ods. 2 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce Kluknava oznamuje nastúpenie náhradníka Ing. Jozefa Magdu za poslanca Obecného zastupiteľstva v Kluknava.

Detail

10.01.2020

„Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“ 1

„Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“

Obci Kluknava bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Investičná priorita 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov, Špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Detail

04.01.2019

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

29.12. 2018

Detail

04.01.2019

Helena Turčíková životné jubileum

Helena Turčíková životné jubileum

20.12.2018

Detail

19.12.2018

Ondrej Lenárt - životné jubileum

Ondrej Lenárt - životné jubileum

18.12.2018

Detail

13.12.2018

Zlatá svadba Valentín a Elena Rychnavskí

Zlatá svadba Valentín a Elena Rychnavskí

7.12.2018

Detail

26.11.2018

Zlatá svadba Ján a Mária Patzoví

Zlatá svadba Ján a Mária Patzoví

6.11.2018

Detail

História obce a života jej obyvateľov

Kluknava sa nachádza v Spišskom regióne. Vznikla po roku 1300 v chotári staršej osady, zvanej Stará Richnava.Prvá písomná zmienka je z roku 1304, kde sa spomína ako Cluchnow, Clychnow. 1773 - Klukno, Kluckenau, Kluknawa, 1786 - Klekenau, Kluknó, Klukenau, Kluknowa, 1808 - Kluknó, Klukenaou, Klukńawa, 1863 - 1913 Kluknó. Súčasný názov Kluknava sa používa od roku 1920. Etymologický rozbor názvu Kluknava dokazuje miesto vzniku obce, slovo KLUK, pomnožné KLUKY - s významom chumáč, kúdeľ, spleť koreňov stromov, zo staroslovienčiny sa vyvinulo v ruštine klok, v poľštine klaki, v češtine kluk - klčovanie. Na mieste dnešnej Kluknavy boli v rannom stredoveku husté lesy. Klčovaním sa pracne získavala ďalšia orná pôda pre rozšírené osídľovanie. V povodí Kluknavského potoka sa usadzovali uhliarske a roľnícke rodiny. Obyvateľstvo je zväčša domáceho pôvodu, slovanského. Neustále ho pribúdalo a to prirodzenou natalitou i vnútornou kolonizáciou v 15. a 16. storočí. Osada patrila od 13. storočia pod panstvo Richnavského hradu. Panovník Matej Korvín ju v roku 1460 dal Imrichovi Zápoľskému a Šebastianovi z Rozhanoviec za 12 tis. zlatých. V roku 1461 dobyl Richnavský hrad Ján Jiskra, ale o rok ho získava späť Zápoľský a vlastní ho i s priľahlými obcami do roku 1528. Po Zápoľských sa majiteľom hradu stáva evanjelický rod Thurzovcov. Po ich vymretí sa v roku 1693 vlastníkom Spišského a Richnavského hradu s majetkom a prinaležitými obcami stáva zakladateľ spišskej línie katolíckych Czákyovcov - Štefan III., ktorý zomrel v roku 1699. Majetok si medzi sebou rozdelili početní príbuzní . Imrich III. Czáky získal Kluknavu a ďalšie obce. Bol prvým z kluknavskej vetvy Czákyovcov, ktorá splynula s iliašovskou vetvou v 19. storočí.Sídlo panstva z kluknavského kaštieľa prešlo do Smižian. Hilárovi Czákymu patril na konci 19. storočia celý kluknavsko-iliašovský majetok. Býval v Spišskom Hrhove.

foto kluknava