Menu
Obec Kluknava
Kluknava
Obec Kluknava
Kluknava
rozšírené vyhľadávanie

Ako vybaviť

Sadzobník správnych poplatkov:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.62 MB

 

Predĺženie nájomnej zmluvy na byt

Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy:

1. Nájomca požiada o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy najneskôr do 30 dní pred skončením nájmu.

2. Podmienky, ktoré musí žiadateľ o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy spĺňať:

a) ku dňu podania žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy má uhradené všetky záväzky voči Obci Kluknava

b) ku dňu podania žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy má uhradené všetky dlhy na nájomnom voči Obci Kluknava

c) pri nájomných bytoch vo vlastníctve obce Kluknava a bytoch postavených zo ŠFRB spĺňa podmienky minimálneho a maximálneho príjmu.

3. K žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy u nájomných bytoch vo vlastníctve obce Kluknava je žiadateľ a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, povinný  doložiť:

a) kópiu daňového priznania,

b) ročné  zúčtovanie  preddavkov na daň z  príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a daňový bonus za predchádzajúci kalendárny rok,

c) potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok,

d) iný príjem za predchádzajúci kalendárny rok (starobný dôchodok, invalidný dôchodok, sirotský dôchodok, sociálne dávky, dávka v nezamestnanosti, materské, rodičovský príspevok, nemocenské dávky, výživné, prídavok na dieťa a iné),

4. Po splnení všetkých stanovených podmienok podľa VZN č.7/2016 bude nájomcovi nájomného bytu vydané oznámenie o opakovanom pridelení nájomného bytu.

5. V prípade, že nájomca prestane spĺňať podmienky ustanovené vo VZN č.7/2016, nebude mu vydané oznámenie o opakovanom pridelení nájomného bytu a následne musí vypratať nájomný byt v lehote určenej vo výzve na vypratanie bytu.

Nájomné (sociálne) bývanie je bývanie, ktoré je obstarané s použitím verejných prostriedkov a je určené na primerané a ľudsky dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením a spĺňajú podmienky podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Za primerané a ľudsky dôstojné bývanie sa považuje bývanie, ktoré spĺňa základné funkcie bývania.

Zásady prideľovania nájomných bytov určuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka, zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Žiadosť o pomoc pri riešení svojej bytovej situácie podáva osoba staršia ako 18 rokov.

Dokumenty na stiahnutie

  

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce:

Dotácie z rozpočtu obce Kluknava sa od 01.01.2022 prideľujú podľa nového Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kluknava

 

Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:

 • právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo  verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,
 • inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec – inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,
 • iným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

 

Obec môže poskytovať dotácie na podporu:

 • všeobecne prospešných služieb alebo
 • verejnoprospešných účelov
 • podnikania a zamestnanosti

 

 

Termíny na predkladanie žiadostí

 • Žiadosť o poskytnutie dotácie na nasledujúci rok právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ predkladajú na obecný úrad obce do 31. októbra kalendárneho roka.
 • V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ môže podať žiadosť aj v inom termíne.

 

Doklady pri predkladkladaní žiadostí

Žiadosť o dotáciu obsahuje:

a)    účel v zmysle článku 2 VZN , ktorého sa žiadosť o dotáciu týka,

b)    presné označenie žiadateľa:

-  u fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, fotokópiu živnostenského listu, kontakt

-  u právnickej osoby: názov organizácie a adresa, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, výpis z obchodného registra, kontakt.

c)    bankové spojenie žiadateľa,

d)    názov, stručnú charakteristiku projektu a jeho prínos pre obec,

e)    rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou dotácie,

f)    u podnikateľských subjektov (fyzických aj právnických osôb) písomné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze ani v likvidácií, nemá voči obci žiadne záväzky

g)  požadovanú výšku dotácie od obce.

 

Žiadateľ predkladá doklady vždy ku každej novej žiadosti o poskytnutie dotácie.

Tlačivá a dokumenty na stiahnutie

V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Kluknava č.6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

  

  

Vybavíte na matričnom úrade:

     • sobášny list
     • úmrtný list
     • žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky
     • žiadosť o vydanie dokladu na použitie v cudzine
     • oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
     • plná moc
     • čestné vyhlásenie
     • žiadosť o uzavretie manželstva -Ziadost_o_uzavretie_manzelstva.pdf (939.59 kB)
     • osvedčovanie podpisov a fotokópii listín
     • žiadosť o výpis/odpis registra trestov

 

 Opatrovateľská služba

  

Vybavíte na stavebnom úrade:

 • Vybavíte na stavebnom úrade (PDF 140 kB)
 • vydanie územného rozhodnutia,
 • vydanie stavebného povolenia,
 • vydanie kolaudačného rozhodnutia,
 • vydanie rozhodnutia o zmene účelu využitia stavby,
 • vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením,
 • povolenie terénnych úprav, reklamných a propagačných zariadení,
 • ohlásenie drobnej stavby,
 • ohlásenie stavebných úprav
 • vydanie záväzného stanoviska pre špeciálne stavebné úrady

 

Príspevok na stravovanie pre dôchodcov:

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie - príloha k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 82019 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie poberateľom dôchodkových dávok z rozpočtu obce

 

Info

Expozícia


Green Point

eu

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Aktuálna teplota

26.5.2024 09:05

Aktuálna teplota:

23.5 °C

Vlhkosť:

51.9 %

Rosný bod:

13.0 °C

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

gp

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zaujímavé odkazy

KONTAKTY NA OBECNÝ ÚRAD:Kontakty
 
Mapový portál obce Kluknava

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď máj vlahy nedá, červeň sa predá.

Pranostika na akt.deň

Na sv. Filipa tráva už rozkvitá.

Organizácie obce


nahoru