Obsah

Ako vybaviť

Poskytovanie dotácií z rozpočtu obce:

Dotácie z rozpočtu obce Kluknava sa od 1.7.2016 prideľujú podľa nového Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kluknava

 

Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:

 • právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo  verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,
 • inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec – inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,
 • iným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

 

Obec môže poskytovať dotácie na podporu:

 • všeobecne prospešných služieb alebo
 • verejnoprospešných účelov
 • podnikania a zamestnanosti

 

 

Termíny na predkladanie žiadostí

 • Žiadosť o poskytnutie dotácie na nasledujúci rok právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ predkladajú na obecný úrad obce do 31. októbra kalendárneho roka.
 • V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ môže podať žiadosť aj v inom termíne.

 

Doklady pri predkladkladaní žiadostí

Žiadosť o dotáciu obsahuje:

a)    účel v zmysle článku 2 VZN , ktorého sa žiadosť o dotáciu týka,

b)    presné označenie žiadateľa:

-  u fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, fotokópiu živnostenského listu, kontakt

-  u právnickej osoby: názov organizácie a adresa, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, výpis z obchodného registra, kontakt.

c)    bankové spojenie žiadateľa,

d)    názov, stručnú charakteristiku projektu a jeho prínos pre obec,

e)    rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou dotácie,

f)    u podnikateľských subjektov (fyzických aj právnických osôb) písomné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze ani v likvidácií, nemá voči obci žiadne záväzky

g)  požadovanú výšku dotácie od obce.

 

Žiadateľ predkladá doklady vždy ku každej novej žiadosti o poskytnutie dotácie.

Tlačivá a dokumenty na stiahnutie

 

Prihlásenie na trvalý pobyt (PDF 363 kB)

Prihlásenie na prechodný pobyt (PDF 183 kB)

 

Vybavíte na matričnom úrade:

     • sobášny list
     • úmrtný list
     • žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky
     • žiadosť o vydanie dokladu na použitie v cudzine
     • oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
     • plná moc
     • čestné vyhlásenie
     • žiadosť o uzavretie manželstva
     • osvedčovanie podpisov a fotokópii listín
     • žiadosť o výpis/odpis registra trestov

 

 

Vybavíte na stavebnom úrade:

 • Vybavíte na stavebnom úrade (PDF 140 kB)
 • vydanie územného rozhodnutia,
 • vydanie stavebného povolenia,
 • vydanie kolaudačného rozhodnutia,
 • vydanie rozhodnutia o zmene účelu využitia stavby,
 • vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením,
 • povolenie terénnych úprav, reklamných a propagačných zariadení,
 • ohlásenie drobnej stavby,
 • ohlásenie stavebných úprav
 • vydanie záväzného stanoviska pre špeciálne stavebné úrady