Obsah

Pripomienkovanie

 

Svoje pripomienky zasielajte e-mailom na adresu: obec@kluknava.sk

 


Predpokladané najbližšie zasadnutie OZ: 28. jún 2018


 

Záverečný účet Obce Kluknava 2017

(zverejnené: 11.5.2018)

 


Návrh na zmenu rozpočtu Obce Kluknava - rok 2018:

 

 

(zverejnené: 13.6.2018)

 


Komunitný plán sociálnych služieb Obce Kluknava 2018 - 2020

(zverejnené: 14.6.2018)

 


 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyzické  a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhu v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@kluknava.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať. Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Posledná aktualizácia 14.06.2018