Obsah

Pripomienkovanie

 

Svoje pripomienky zasielajte e-mailom na adresu: obec@kluknava.sk

 


Predpokladané najbližšie zasadnutie OZ:  december 2020

Návrh VZN č.7_2020_o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

                                                                                                                                                            23.11.2020

 

Návrh - Rozpočet 2021 - 2023_ príjmy

Návrh - Rozpočet 2021 - 2023_výdavky

                                                                                                                                                            19.11.2020

 

Návrh_plánu_kontrolnej_činnosti_na_I.POLROK_2021 Kluknava                                            

                                                                                                                                                            16.11.2020

 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Obce Kluknava_na schvaľovanie.pdf 

                                                                                                                                                             14.9.2020

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyzické  a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhu v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@kluknava.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať. Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Posledná aktualizácia 26.5.2020