Obsah

Pripomienkovanie

 

Svoje pripomienky zasielajte e-mailom na adresu: obec@kluknava.sk

 


Predpokladané najbližšie zasadnutie OZ:  jún 2021

Návrh VZN č.4_2021 o obmedzení používani a pyrotechnických výrobkov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku

                                                                                                                                                         05.05.2021

 

Návrh VZN č.5_2021 o obmedzení požívania alkoholických nápojov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku

                                                                                                                                                         05.05.2021

Návrh_plánu_kontrolnej_činnosti_na_II.POLROK_2021 Kluknava

                                                                                                                                                         24.05.2021

 

 Záverečný účet 2020 návrh

                                                                                                                                                         26.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyzické  a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhu v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@kluknava.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať. Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Posledná aktualizácia 26.5.2020