Obsah

Pripomienkovanie

 

Svoje pripomienky zasielajte e-mailom na adresu: obec@kluknava.sk

 


Predpokladané najbližšie zasadnutie OZ:  december 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 1.polrok 2022

                                                                                                                                                        15.11.2021

Návrh -Dodatok č.1_2021 VZN o financovaní škôl a školských zariadení zriadených na území obce

                                                                                                                                                        16.11.2021

NávrhVZN Obce Kluknava 10_2021 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

                                                                                                                                                        18.11.2021

NávrhVZN Obce Kluknava 11_2021 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

                                                                                                                                                        18.11.2021                                                                                     

Rozpočet 2022 - 2024_príjmy_návrh

Rozpočet 20220 - 2024_návrh výdavky                                                                                                                                                                                                                                                                        19.11.2021

 

Návrh VZN_6_2021 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce                     19.11.2021

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyzické  a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhu v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@kluknava.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať. Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Posledná aktualizácia 26.5.2020