Obsah

Pripomienkovanie

 

Svoje pripomienky zasielajte e-mailom na adresu: obec@kluknava.sk

 


Predpokladané najbližšie zasadnutie OZ:  jún  2020

 

Zoznam dlžníkov obce Kluknava zverejnený na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 124-4/3-2020

                                                                                                                                                             16.6.2020

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kluknava č.2/2020 o poskytnutí príspevku pri nástupe žiaka na plnenie povinnej školskej dochádzky

                                                                                                                                                              12.6.2020


Záverečný účet Obce Kluknava za rok 2019                                            

                                                                                                                                                              12.6.2020


Navrh planu kontrolnej činnosti na II.POLROK 2020 KLUKNAVA.pdf (498.33 kB)    

                                                                                                                                                               27.5.2020Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci

                                                                                                                                                               26.5.2020


 VZN č.3_2020 O podmienkach poskytovania príspevku prijímateľom opatrovateľskej služby na úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu.                                                                     26.5.2020VZN č.4_2020 O pravidlách predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce a trhový poriadok.pdf                                                                                                                        26.5.2020

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyzické  a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhu v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@kluknava.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať. Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Posledná aktualizácia 26.5.2020