Obsah

Pripomienkovanie

 

Svoje pripomienky zasielajte e-mailom na adresu: obec@kluknava.sk

 


Predpokladané najbližšie zasadnutie OZ:  

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Obce Kluknava_na schvaľovanie.pdf 

                                                                                                                                                             14.9.2020

 

Návrh VZN č. 1/2021 o financovaní škôl a školských zariadení na území obce (224.24 kB)

                                                                                                                                                             15.02.2021

 

Návrh VZN č.3_2021 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

                                                                                                                                                             18.02.2021

Návrh VZN č.2_2021 O nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

                                                                                                                                                              23.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyzické  a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhu v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@kluknava.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať. Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Posledná aktualizácia 26.5.2020