Obsah

Pripomienkovanie

 

Svoje pripomienky zasielajte e-mailom na adresu: obec@kluknava.sk

 


Predpokladané najbližšie zasadnutie OZ:  jún 2022

Záverečný účet 2021_ návrh

                                                                                                                                                       12.05.2022

Návrh Všeobecne závazäzného nariadenia č.3_2022 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a robnými stavebnými odpadmi na území obce

                                                                                                                                                       12.05.2022

Návrh - Dodatok č. 1 - Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2020 o podmienkach poskytovania príspevku prijímateľovi opatrovateľskej služby na úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu

                                                                                                                                                      06.04.2022

Návrh - Dodatok č. 1 - Všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2019 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie poberateľovi dôchodkových dávok z rozpočtu obce 

                                                                                                                                                      06.04.2022

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyzické  a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhu v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@kluknava.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať. Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Posledná aktualizácia 26.5.2020