Obsah

Pripomienkovanie

 

Svoje pripomienky zasielajte e-mailom na adresu: obec@kluknava.sk

 


Predpokladané najbližšie zasadnutie OZ:   5. december 2019


 


Návrh rozpočtu obce Kluknava na roky 2020 - 2022
Príjmy
Výdavky

19.11.2019VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KLUKNAVA O ZRUŠENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE ČÍSLO 5/2016 REGISTRATÚRNY PORIADOK NA SPRÁVU REGISTRATÚRY OBECNÉHO ÚRADU V KLUKNAVE

20.11.2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyzické  a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhu v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@kluknava.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať. Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Posledná aktualizácia 20.11.2019