Obsah

Geografická poloha obce

 

Kataster Kluknavy podľa geomorfologického členenia Slovenska /Mazúr-Lukniš, 1986/ zasahuje v rámci provincie Západné Karpaty do dvoch subprovincií, troch oblastí, piatich celkov, štyroch podcelkov a dvoch častí. 

Územie má tvar nepravidelnej elipsy pretiahnutej v smere SV-JZ s maximálnou dĺžkou 9,5 km a šírkou 6,25 km.

Rozloha katastra je 3356 ha. Najvyššiu nadmorskú výšku dosahuje opisované územie vo svojej najvýchodnejšej časti na vrcholovej plošine s nadmorskou výškou 980 m n.m. Najnižšia nadmorská výška /333 m n.m./ je na úrovni toku Hornádu v mieste, kde rieka opúšťa kataster obce. 
Relatívny výškový rozdiel je 647 m .

Súčasťou katastra obce je samostatná miestná časť Štefanská Huta, administratívne patriaca pod Kluknavu. Strednou časťou katastra , dolinou Hornádu mimo intravilánu obce vedú dôležité celorepublikové i regionálne komunikačné trasy - železničná trať č. 180 /C-E 40/ z Čiernej nad Tisou do Žiliny a štátna cesta II. triedy č. 547 z Košíc. Z tejto cesty odbočuje cesta tretej triedy vedúca stredom intravilánu Kluknavy s pokračovaním cez obce Víťaz a Široké a s pripojením na cestu I. triedy č. 18 zo Žiliny do Prešova.

 

Podľa administratívneho členenia SR je územie súčasťou Košického kraja a okresu Gelnica.

Mapa obce