Obsah

Aktuálne

V tejto kapitole nájdete informácie o rôznych športových a spoločenských akciách, termínoch rokovaní zastupiteľstva a o všetkým ostatným čo je späté so životom našej obce.


Prípadné námety a pripomienky sú vítané, rovnako ako informácie o športových a kultúrnych podujatí, ktoré budú organizované v katastri obce a priľahlých obciach. O akciách informujte úrad obce - kontakty 

 

Ing. Štefan Kováč
Starosta obce

Kalendár akcií

Aktuality

27.01.2020

Čistenie Dolinského potoka

Oznamujeme občanom obce, že Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, zahájil v mesiaci január 2020 práce na stavbe: „Kluknava, UT Dolinský, rkm 0,300 – 2,000 odstránenie nánosov z koryta a dvoch prehrádzok v rkm 2,095 a 2,720 a oprava prahov“. Predmetom stavby je odstránenie nánosov z koryta a dvoch prehrádzok vodného toku Dolinský a oprava poškodených prahov pre zabezpečenie pôvodnej kapacity upraveného koryta vodného toku. Týmto prosíme občanov obce o zhovievavosť, trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia pri úprave Dolinského potoka.

Detail

27.01.2020

Smútočné oznámenie  1

Smútočné oznámenie

Oznamujeme občanom obce, že zomrel náš spoluobčan Ján Šmida, č.d. 421 vo veku 85 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 29. januára 2020 o 13.00 hod. v Dome smútku so sv. omšou.

Detail