Obsah

Obec Kluknava

fotoPrvá písomná zmienka o obci je z roku 1304, kedy sa spomína ako „CLICHNO“. V roku 1316 sa už spomína ako CLUCHNOW-CLYCHNOW, v roku 1336 ako KLUKNOW, v roku 1786 ako KLUKNAWA a v roku 1920 ako KLUKNAVA. Slovenské meno má podľa kľuky Hornádu, ktorá je zavinená Dolinským potokom, ktorý obcou preteká. Kluknava ako samostatná obec vznikla na základoch staršej Richnavy. Materiál zo zničeného richnavského hradu bol použitý ako stavebný materiál na stavbu kaštieľa v Kluknave.

15.03.2018

Oznámenie k zmene správnych poplatkov

Oznámenie k zmene správnych poplatkov

V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. Vnútorná správa v položke 17 sa vypúšťa poplatok - Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti...10 € k 15. 3. 2018.

Detail

14.03.2018

Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Kluknava 1

Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Kluknava

Výbor urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva v zmysle § 14, ods. 1 Zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách, zvoláva zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.4.2018.

Detail

07.03.2018

Bola vydaná nová kniha aj o Kluknave 1

Bola vydaná nová kniha aj o Kluknave

Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši - IV. časť – Slovinky, Krompachy, Kluknava

Detail

07.03.2018

Upozornenie na zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu 1

Upozornenie na zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Firma Ekover s.r.o. bude v našej obci vykonávať dňa 13.03.2018 zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu.

Detail

05.03.2018

Slovenský futbalový zväz poskytol dotáciu obci 1

Slovenský futbalový zväz poskytol dotáciu obci

Slovenský futbalový zväz poskytol dotáciu obci vo výške 10 000,- € v rámci projektu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry na rekonštrukciu budovy šatní na futbalovom ihrisku TJ Kluknava a to:

Detail

19.03.2018

Vansovej Lomnička - 17.3.2018

Vansovej Lomnička - 17.3.2018

Zimmermannová Anna - krajské kolo 2. miesto

Detail

15.03.2018

1. Verejná prezentácia knihy - Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši

1. Verejná prezentácia knihy - Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši

IV. časť – Slovinky, Krompachy, Kluknava

Detail

09.03.2018

Najúspešnejší športovec regióna Spiš

Najúspešnejší športovec regióna Spiš

Hrabušice - 08.03.2018

Detail

29.01.2018

3. ročník Kluknavskej fašiangovej zabíjačky

3. ročník Kluknavskej fašiangovej zabíjačky

27.01.2018

Detail

16.01.2018

Búranie Vesny

Búranie Vesny

budova - súpisné číslo 171

Detail

História obce a života jej obyvateľov

Kluknava sa nachádza v Spišskom regióne. Vznikla po roku 1300 v chotári staršej osady, zvanej Stará Richnava.Prvá písomná zmienka je z roku 1304, kde sa spomína ako Cluchnow, Clychnow. 1773 - Klukno, Kluckenau, Kluknawa, 1786 - Klekenau, Kluknó, Klukenau, Kluknowa, 1808 - Kluknó, Klukenaou, Klukńawa, 1863 - 1913 Kluknó. Súčasný názov Kluknava sa používa od roku 1920. Etymologický rozbor názvu Kluknava dokazuje miesto vzniku obce, slovo KLUK, pomnožné KLUKY - s významom chumáč, kúdeľ, spleť koreňov stromov, zo staroslovienčiny sa vyvinulo v ruštine klok, v poľštine klaki, v češtine kluk - klčovanie. Na mieste dnešnej Kluknavy boli v rannom stredoveku husté lesy. Klčovaním sa pracne získavala ďalšia orná pôda pre rozšírené osídľovanie. V povodí Kluknavského potoka sa usadzovali uhliarske a roľnícke rodiny. Obyvateľstvo je zväčša domáceho pôvodu, slovanského. Neustále ho pribúdalo a to prirodzenou natalitou i vnútornou kolonizáciou v 15. a 16. storočí. Osada patrila od 13. storočia pod panstvo Richnavského hradu. Panovník Matej Korvín ju v roku 1460 dal Imrichovi Zápoľskému a Šebastianovi z Rozhanoviec za 12 tis. zlatých. V roku 1461 dobyl Richnavský hrad Ján Jiskra, ale o rok ho získava späť Zápoľský a vlastní ho i s priľahlými obcami do roku 1528. Po Zápoľských sa majiteľom hradu stáva evanjelický rod Thurzovcov. Po ich vymretí sa v roku 1693 vlastníkom Spišského a Richnavského hradu s majetkom a prinaležitými obcami stáva zakladateľ spišskej línie katolíckych Czákyovcov - Štefan III., ktorý zomrel v roku 1699. Majetok si medzi sebou rozdelili početní príbuzní . Imrich III. Czáky získal Kluknavu a ďalšie obce. Bol prvým z kluknavskej vetvy Czákyovcov, ktorá splynula s iliašovskou vetvou v 19. storočí.Sídlo panstva z kluknavského kaštieľa prešlo do Smižian. Hilárovi Czákymu patril na konci 19. storočia celý kluknavsko-iliašovský majetok. Býval v Spišskom Hrhove.

foto kluknava