Obsah

Pripomienkovanie

 

Svoje pripomienky zasielajte e-mailom na adresu: obec@kluknava.sk

 


VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

(zverejnené: 2.11.2017)

 


VZN č. 4/2017 o poskytovaní opatrovateľskej služby

(zverejnené: 25.11.2017)

 


Rozpočet obce 2018 - 2020 - Príjmy                          

Rozpočet obce 2018 - 2020 - Výdavky

(zverejnené: 27.11.2017)

 


Návrh na zmenu rozpočtu obce rok 2017 - Príjmy

Návrh na zmenu rozpočtu obce rok 2017 - Výdavky

 (zverejnené: 27.11.2017)

 


Rozpočet Základnej školy v Kluknave 2018 - 2020

(zverejnené: 28.11.2017)

 


Návrh zmeny rozpočtu Základnej školy v Kluknave rok 2017

(zverejnené: 28.11.2017)

 


Návrh dodatku č.1 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na území Obce Kluknava

(zverejnené: 28.11.2017)

 


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyzické  a právnické osoby môžu v zmysle ods. 4 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienky k návrhu v písomnej forme, ústne do zápisnice na obecnom úrade alebo elektronicky na adrese obec@kluknava.sk.

Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text, jeho zmenu, spresnenie alebo vypustenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ nemusí na pripomienku prihliadať. Ak nie sú pripomienky zdôvodnené, nemusí na ne obec prihliadať.

Dňom vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Posledná aktualizácia 15.06.2017