Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 18. októbra 2018 o 16:30 hod.

STAROSTA   OBCE     K L U K N A V A 

Číslo:  20/2018

Kluknava dňa 02.10.2018

 

                                                          P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z., § 12, ods. 1 zvoláva XX. zasadnutie OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE KLUKNAVA na deň   8. októbra 2018  (pondelok)  o 16,30  hod. v zasadačke Obecného úradu v Kluknave

 

            

PROGRAM  :

 1. Otvorenie – Ing.  Štefan Kováč, starosta obce
 2. Voľba overovateľov zápisnice - Ing.  Štefan Kováč, starosta obce
 3. Voľba návrhovej komisie na uznesenie -  Ing.  Štefan Kováč, starosta obce
 4. Kontrola plnenia uznesení z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kluknava konaného dňa 28.06.2018 a z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kluknava konaného dňa 14. augusta 2018, Mgr. Lucia Kipikašová, prac. OcÚ Kluknava
 5. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kluknava - Katarína Hanková, prac. OcÚ Kluknava
 6. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území obce Kluknava, Katarína Hanková, prac. OcÚ Kluknava
 7. Žiadosti o odkúpenie obecného majetku: Ján a Ivana Staňová, Letná 1154/16, 040 01 Košice; MBS plus, s.r.o., Kluknava 611; Kalos-fam, spol. s.r.o., Kluknava 660, Instal Kurilla s.r.o., Kluknava 716; Dušana Hropková, Slovinská 6, 053 41 Krompachy; Ing. Katarína Dzurňáková, Vojkovce 10; Rastislav Lovas, Kluknava 334; Anna Rigdová st., Kluknava 12; Stanislav Majerník, Kluknava 106 – Ing. Štefan Kováč, starosta obce
 8. Dobrovoľný hasičský zbor Kluknava – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – rádiová stanica – Ing. Štefan Kováč, starosta obce  
 9. Inventarizácia majetku obce Kluknava – Ing. Štefan Kováč, starosta obce
 10. Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2013 – RNDr. Mária Vasiľová
 11. Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2016 – Mgr. Lucia Kipikašová, kronikárka obce
 12. Rôzne
 13. D i s k u s i a
 14. Z á v e r

 

Prosíme  o včasný príchod pozvaných

 

Ing. Štefan Kováč

starosta obce


Príloha

Vytvorené: 2. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 10. 2018 18:05
Autor: