Obsah

Tlačivá

Nájomné (sociálne) bývanie je bývanie, ktoré je obstarané s použitím verejných prostriedkov a je určené na primerané a ľudsky dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením a spĺňajú podmienky podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Za primerané a ľudsky dôstojné bývanie sa považuje bývanie, ktoré spĺňa základné funkcie bývania.

Zásady prideľovania nájomných bytov určuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka, zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Žiadosť o pomoc pri riešení svojej bytovej situácie podáva osoba staršia ako 18 rokov.