Obsah

Zberný dvor - informácie o prevádzke a o možnosti uloženia odpadu

Typ: ostatné
Prevádzková doba: 
Letné obdobie od 01.03. - 30.11. a to v stredu: od 13.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu: od 09.00 hod. do 13.00 hod.


Je situovaný medzi Kluknavou a jej časťou Štefanská Huta - „pri Haci“. Objekt je sprístupnený jestvujúcou komunikáciou a slúži ako skladovací priestor pre odpad vhodný na opätovné použitie.

       Zberný dvor je určený  pre:

  • fyzické osoby, občanov s trvalým a prechodným pobytom v obci Kluknava, ktorí sa preukážu platným dokladom totožnosti a ktorí majú uhradený poplatok za komunálny odpad
  • pre občanov,  ktorí  vlastnia  nehnuteľnosť  v obci  a ktorí  majú   riadne  uhradený  poplatok  za  vývoz  a zneškodňovanie komunálneho odpadu.

 

Obsluhu zabezpečuje:  Jozef Balčák

Telefón:                           0902 100 980

Prevádzková doba:       Letné obdobie   01.03. – 30.11   

                                         streda:   13,00 - 17,00 hod.

                                         sobota:     9,00 - 13,00 hod.                                                 

                                         Zimné obdobie   01.12. – 28.02.            

                                         sobota:    9,00 -  13,00 hod.

Odpad, ktorý je možné odovzdať na zbernom dvore:

  • Šatstvo
  • Textílie
  • Biologický rozložiteľný odpad

            Orezané stromy, kríky.

            Obec disponuje drtičom na drevnú štiepku.

  • Objemný odpad - je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby, alebo jeho hmotnosť presahuje nosnosť štandardnej zbernej nádoby v rámci pravidelného zberu.

            Patria sem napr.: nábytky, dvere, skrine, postele, koberce  a pod.

            Na zbernom dvore je možné uložiť výlučne rozobratý objemový odpad, ktorý je zbavený    

            kovových, sklenených častí a pod.

  • Drobný stavebný odpad

je odpad z bežných stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie, ani ohlásenie. Patria sem najmä ( dlažba, omietka, okná bez skla, kúsky muriva, betónu, malty, lepidla, škridla pálená, škridla betónová, betónová suť alebo kamenivo.

Betónová suť nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný kov a nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbestová krytina, azbestové kanalizačné rúry, zvyšky náterových hmôt a pod.

Pôvodca alebo držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný odpad vytriediť.

Maximálne množstvo pre uloženie drobného stavebného odpadu je jednorazovo, nie viac ako jeden prívesný vozík za osobným motorovým vozidlom.

Ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba – podnikateľ, alebo fyzická osoba – podnikateľ, nejde o drobný stavebný odpad, ale o stavebný odpad, ktorý nie je možné uložiť na zbernom  dvore.

 

Dokumenty:

Kvalitatívne požiadavky na drevený odpad 

Informácie pre dodávateľov drev. hmoty

aktualne/aktuality/zberny-dvor-opat-v-prevadzke-2024sk.html


Prílohy

Vytvorené: 3. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 3. 6. 2021 15:26
Autor: Správce Webu