Obsah

„Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“

Typ: ostatné
„Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“ 1Obci Kluknava bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Investičná priorita 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov, Špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2018-40/18 bola podpísaná dňa 31. 10. 2019. Na centrálnom registri zmlúv bola predmetná Zmluva o NFP zverejnená dňa 05. 11. 2019 a účinná je od nasledujúceho dňa po dni zverejnenia, t. j. 06. 11. 2019. Predpokladaný termín ukončenia projektu je 06/2020.

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom vybudovania vodozádržných opatrení v zastavanom území obce, zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Umelo zadržaná voda sa následne bude využívať na zlepšenie mikroklímy obce formou závlah zelených plôch. Predmetom projektu je vybudovanie jedného typu vodozádržného opatrenia, ktorým je výmena nepriepustnej plochy za priepustnú a výsadba zelene. Projekt svojimi aktivitami naplní definované merateľné ukazovatele: Počet realizovaných vodozádržných opatrení – 1, Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia – 1 684 m2.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 186 933,88 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 177 587,19 EUR.

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Investícia do Vašej budúcnosti

Informácia o realizácií projektu_kluknava vodozádržné opatrenia.pdf (315.72 kB)


Príloha

Vytvorené: 10. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 5. 2020 15:07
Autor: