Obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z., § 12, ods. 1 starosta obce Kluknava zvoláva XIV. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kluknava na deň 29. máj (pondelok) o 16,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kluknave.

PROGRAM  :

 

 1. Otvorenie – Ing. Štefan Kováč, starosta obce
 2. Voľba overovateľov zápisnice - Ing. Štefan Kováč, starosta obce
 3. Voľba návrhovej komisie na uznesenie - Ing. Štefan Kováč, starosta obce
 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva - Mgr. Lucia Kipikašová, prac. OcÚ Kluknava
 5. Správa o čerpaní finančných prostriedkov Základnej školy v Kluknave za rok 2016 - RNDr. Jela Zimmermannová, riaditeľka ZŠ Kluknava
 6. Záverečný účet Obce Kluknava za rok 2016, správa audítora k účtovnej závierke, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu – Katarína Hanková, prac. OcÚ Kluknava
 7. Správa o výsledkoch následných finančných kontrol: Kontrola platieb za komunálny odpad a vymáhanie pohľadávok za tento poplatok za rok 2016 - Ing. Vladimír Vaščák, hlavný kontrolór obce
 8. Správa o výbere daní a poplatkov za rok 2016 a nedoplatky za roky 2011 – 2016, Gabriela Cenká, prac. OcÚ Kluknava
 9.  Správa o výsledkoch následných finančných kontrol: Kontrola poskytnutia a zúčtovania účelovej  dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 - Ing. Vladimír Vaščák, hlavný kontrolór obce
 10. Ročná účtovná uzávierka za rok 2016 spoločnosti Kábel – Kluknava, s.r.o. – Katarína Hanková, ekon. OcÚ Kluknava
 11. VZN č. 2/2017  o niektorých podmienkach držania psov na území obce – Katarína Hanková, prac. OcÚ Kluknava
 12. Rozpočtové opatrenie obce Kluknava č. 4/2017 a rozpočtové opatrenie Základnej školy Kluknava č. 1/2017 - Ing. Štefan Kováč, starosta obce
 13. Zámenná zmluva medzi Obcou Kluknava a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Kluknava - Ing. Štefan Kováč, starosta obce
 14. Zmluva o poskytovaní právnej služby medzi Obcou Kluknava a PUCHALLA, SLÁVIK & partners s.r.o. – Ing. Štefan Kováč, starosta obce
 15. Schválenie zápisu do obecnej kroniky za rok 2011 – Ing. Štefan Kováč, starosta obce
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Záver

 

Prosíme  o včasný príchod pozvaných                    

                                                             

                  

Ing. Štefan Kováč

starosta obce

tu ku stiahnutiu


Príloha

Vytvorené: 22. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 22. 5. 2017 15:07
Autor: