Obsah

Späť

Dodatok č.1 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Kluknava

Vyvesené: 5. 1. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť